• FR

Door deze website te raadplegen en te gebruiken aanvaardt u zich te richten naar en gebonden te zijn door de onderstaande gebruiksvoorwaarden . Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd en wij verzoeken u daarom ze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Uitgever van de website

Onderhavige website wordt uitgegeven door Karott’ SA/NV, verantwoordelijke uitgever van het magazine Food in Action, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1336 (België) en die ondernemingsnummer 0891.321.419 heeft.

Behandeling van gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan de periode vereist voor het verwerken van uw verzoek behalve als u een abonnement wenst aan te nemen. De gegevens worden niet aan derden gecommuniceerd.

Toestemming voor het gebruiken van uw gegevens.

Het verschaffen van persoonlijke gegevens houdt automatisch in dat u akkoord gaat met het verwerken van deze gegevens voor de vermelde doeleinden. Als uw gegevens in het kader van direct marketing acties gebruikt worden, zal uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden d.m.v. een aan te kruisen vakje op het formulier. U mag deze toestemming op welk moment dan ook terugtrekken.

Inhoud van deze website

De inhoud van deze website is puur informatief. De van deze website deel uitmakende informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het verschaffen van inlichtingen. Ze kan niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses of het behandelen van een aandoening of een ziekte. De op deze website verschafte informatie is bestemd om de rechtstreekse relatie tussen de bezoeker van de site en de gezondheidsdeskundige te verbeteren, niet om deze te vervangen; zij vormt geen consultatie of medisch onderzoek en kan deze niet vervangen.

Elk gezondheidsprobleem moet worden onderworpen aan een consultatie of persoonlijk medisch onderzoek door een arts om de juiste diagnose te stellen en om de behandeling in te zetten. Wij streven ernaar ons te verzekeren van de juiste inhoud van deze website en deze regelmatig te updaten. Nochtans garandeert Karott SA/NV niet dat de tekst van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. In geen geval kan Karott SA/NV verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook, zij het als gevolg van de toegang tot dan wel het gebruik van deze website of de inhoud daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan – waaronder zonder enige beperking de teksten, grafieken, videos, illustraties, logos en pictogrammen – worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten en mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, verveelvoudigd, gedistribueerd, gebruikt, bewerkt of vertaald, behoudens schriftelijke toestemming van Karott’ SA/NV  en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om, uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, onderdelen van deze website te downloaden en te printen, mits de inhoud niet wordt gewijzigd en de mededelingen betreffende auteurs- en merkenrechten in acht worden genomen.

Uw rechten

Aan de hand van een gedateerd en ondertekend verzoek gericht naar Food In Action , Karott SA/NV, Waterloosesteenweg 1336 te 1180 Brussel en het verschaffen van een identiteitsbewijs (identiteitskaart) kan elke klant een copie van zijn gegevens gratis bekomen. Deze gegevens zullen binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek doorgestuurd worden. Zo nodig kan de klant de rechtzetting of de verwijdering vragen van de gegevens die fout, niet relevant of onvolledig zouden zijn.

Links naar andere sites

De hyperlinks naar websites van derden, die op deze website ter beschikking staan, worden u gemakshalve verschaft. Wanneer u ertoe besluit die links te gebruiken, zult u deze website verlaten. Karott’ SA/NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde juridische instanties

Uw toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld volgens het Belgisch recht. De rechtbanken te Brussel zijn als enigen bevoegd voor elk geschil verband houdende met de toegang tot of het gebruik van deze website.