• FR

Privacybeleid

Hieronder vindt u alle details van het privacybeleid dat KAROTT toepast op de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u deze website raadpleegt of gebruikt, zoals bepaald in artikel 1 van dit beleid.
Onderstaand beleid stemt overeen met de bepalingen van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad d.d. 27 april 2016. Het voldoet eveneens aan de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien door Richtlijn 2009/136/EG betreffende het gebruik van cookies.

 

1. Definities en wettelijke referenties

Persoonsgegevens: om het even welke informatie van een natuurlijke persoon die (mogelijk) wordt geïdentificeerd, zelfs indirect, door te verwijzen naar een andere vorm van informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens: alle gegevens die automatisch worden verzameld via de website (of externe diensten op de website), zoals IP-adressen (‘Internet Protocol’) of domeinnamen van de computer(s) waarmee de gebruiker de website raadpleegt, URI-adressen (‘Uniform Resource Identifier’), het tijdstip en de wijze waarop het serververzoek gebeurt, de omvang van het responsbestand, de numerieke code van de serverrespons (positief, foutmelding …), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, diverse tijdsgegevens met betrekking tot het bezoek (bv. de tijd die de gebruiker spendeert op elke webpagina), details met betrekking tot het pad dat de gebruiker volgt doorheen de website (met een specifieke verwijzing naar de volgorde waarin de pagina’s worden bezocht), en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de informaticaomgeving van de gebruiker.

Gebruiker: de persoon die de website gebruikt; de gebruiker stemt per definitie overeen met de betrokken persoon of is door deze laatste gemachtigd om de website te gebruiken.

Betrokken persoon: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie of om het even welke eenheid, vereniging of organisatie die – eventueel samen met een andere verwerkingsverantwoordelijke – gemachtigd is om beslissingen te nemen met betrekking tot de doelstellingen, de methodes en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het beheer en het gebruik van de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de eigenaar van de website ook de verwerkingsverantwoordelijke.

Website: de website FOODINACTION, waarmee persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld wanneer deze laatste de volledige website of bepaalde elementen van de door KAROTT aangeboden content raadpleegt.

2. Aard van de verzamelde gegevens

De website Food in Action verzamelt rechtstreeks of via derden onder meer de volgende persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens, voor- en achternaam, e-mailadres.

Alle overige verzamelde persoonsgegevens worden beschreven in de specifieke artikels van dit privacybeleid, of worden afzonderlijk toegelicht in een verklaring met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens.

De betreffende persoonsgegevens worden uit vrije wil bekendgemaakt door de gebruiker, of worden automatisch verzameld wanneer de gebruiker deze website raadpleegt.

Het gebruik van cookies of enige andere traceertools door deze website of door de eigenaars van externe diensten is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitsluitend bedoeld om de gebruiker te identificeren en diens voorkeuren op te slaan in het kader van de beoogde dienstverlening.

Deze website kan de beoogde diensten mogelijk niet leveren wanneer bepaalde persoonsgegevens niet worden meegedeeld.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van derden die hij heeft verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze website en bevestigt de toestemming van de betrokken derden te hebben verkregen alvorens deze gegevens over te dragen aan de verwerkingsverantwoordelijke.

3. Methode en locatie van de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke behandelt de gegevens van de gebruiker op gepaste wijze en neemt alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens en/of deze gegevens verspreiden, wijzigen of vernietigen. De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van computers of informaticatools, volgens de meest geschikte procedure en organisatorische structuur voor het beoogde doel. Naast de verwerkingsverantwoordelijke kunnen ook andere medewerkers (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) toegang krijgen tot de gegevens, of derden (leveranciers van technische diensten, berichten- of hostingdiensten, informaticabedrijven) die desgevallend worden aangeduid als onderaannemers door de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt op om het even welk moment een volledige lijst van deze externe dienstverleners opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke.

De gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere locatie waar de verantwoordelijke zijn activiteiten uitoefent. U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke voor meer informatie.

4. Bewaartermijn

De verzamelde gegevens worden zolang bewaard als nodig om de beoogde diensten te leveren aan de gebruiker, of zolang als werd vastgelegd in dit document. De gebruiker heeft op elk moment het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen zijn gegevens op te schorten of te schrappen.

5. Gebruik van de verzamelde gegevens

De gegevens van de gebruiker worden verzameld met het oog op een optimale dienstverlening door de verwerkingsverantwoordelijke. Ze worden gebruikt om onder meer contact op te nemen met de gebruiker, de gebruikersdatabase te beheren, diensten te leveren aan de gebruiker, informatie mee te delen aan de gebruiker, het surfgedrag op de website statistisch te analyseren, nieuwsbrieven te versturen en technisch te beheren, fraude en/of gebruik in strijd met de algemene voorwaarden te voorkomen.

De afzonderlijke artikels in dit document beschrijven nauwkeurig welke persoonsgegevens worden gebruikt voor welke doeleinden.

U kunt op om het even welk moment meer informatie over de verzameling of verwerking van persoonsgegevens opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke (cf. contactgegevens in artikel 10 van dit document).

6. Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft op elk moment het recht te weten of zijn persoonsgegevens al dan niet worden bewaard. Hij kan contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke voor meer informatie over de inhoud en de herkomst van deze gegevens, om de juistheid ervan te controleren of om te vragen dat ze worden aangevuld, geannuleerd, aangepast of gecorrigeerd. Hij kan ook vragen om de gegevens om te zetten in een anoniem formaat of onrechtmatig verkregen gegevens te blokkeren. De gebruiker kan zich bovendien om eender welke legitieme reden verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Elk verzoek met betrekking tot het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens dient rechtstreeks te worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het hieronder vermelde adres. De gebruiker kan tot slot ook zelf zijn gegevens aanpassen via de persoonlijke gebruikersruimte op de website.

Elk verzoek met betrekking tot het gebruik of de verwerking van persoonsgegevens dient rechtstreeks te worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in artikel 10 van dit document.

7. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden om diverse redenen verzameld via verschillende diensten:

Analyse

Aan de hand van diverse analysediensten kan de verwerkingsverantwoordelijke het siteverkeer opvolgen en analyseren, en de evolutie van het gebruikersgedrag monitoren.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een dienst voor webanalyse van Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website op te volgen en te analyseren, activiteitenrapporten op te stellen en deze rapporten te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties op zijn eigen reclamenetwerk individueel te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens
Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacybeleid Afmeldoptie

8. Wijzigingen aan dit privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op om het even welk moment te wijzigen, door de gebruiker daarover te informeren op deze pagina. Het is dan ook aanbevolen om deze pagina regelmatig te raadplegen en de hieronder vermelde datum van de meest recente wijziging te controleren. Als u het niet eens bent met om het even welke wijziging aan dit beleid, zet u het gebruik van deze website onmiddellijk stop en vraagt u de verwerkingsverantwoordelijke om uw persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het op dat moment geldende privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens van de gebruiker die de verwerkingsverantwoordelijke in zijn bezit heeft.

9. Verruimd cookiebeleid

Cookies zijn stukjes code die in uw browser worden geplaatst met het oog op een dienstverlening volgens de aangegeven doeleinden door de verwerkingsverantwoordelijke. Voor bepaalde doeleinden moet de gebruiker expliciet instemmen met de plaatsing van cookies.

Technische cookies en statistische cookies

  • Strikt noodzakelijke activiteiten voor de werking van de dienst

Deze website gebruikt cookies om de sessie van de gebruiker te registreren en andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website, zoals de spreiding van het siteverkeer.

  • Activiteiten met betrekking tot de registratie van voorkeuren, optimalisering en statistische analyse

Deze website gebruikt cookies om de surfvoorkeuren van de gebruiker te registreren en zijn surfervaring te optimaliseren. Voorbeelden van deze cookies zijn cookies die de voorkeurstaal instellen of cookies voor statistische analyse die rechtstreeks door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt.

Andere soorten cookies of tools van derden die deze cookies mogelijk gebruiken

Enkele van de hieronder opgesomde diensten verzamelen geaggregeerde statistieken en vereisen mogelijk geen voorafgaande toestemming van de gebruiker of worden rechtstreeks door de verwerkingsverantwoordelijke beheerd, volgens de manier waarop ze worden beschreven en zonder tussenkomst van derden.

Als de hieronder vermelde tools (diensten) worden beheerd door derden, dan worden ze mogelijk – naast de gespecificeerde doeleinden en zonder medeweten van de verwerkingsverantwoordelijke – gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te volgen. Gelieve het privacybeleid van de betreffende diensten te raadplegen voor meer informatie.

  • Analyse

Aan de hand van diverse analysediensten kan de verwerkingsverantwoordelijke het siteverkeer opvolgen en analyseren, en de evolutie van het gebruikersgedrag monitoren.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een dienst voor webanalyse van Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website op te volgen en te analyseren, activiteitenrapporten op te stellen en deze rapporten te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties op zijn eigen reclamenetwerk individueel te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens
Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacybeleid Afmeldoptie

Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren?

Naast de informatie in dit document, kan de gebruiker zijn voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks via zijn browser beheren om bijvoorbeeld te voorkomen dat derden cookies installeren. Via de voorkeurinstellingen van uw browser kunt u ook eerder geplaatste cookies verwijderen, inclusief het cookiebestand waarin uw toestemming voor het plaatsen van cookies door deze website werd bewaard. Gelieve er rekening mee te houden dat deze website mogelijk niet meer naar behoren werkt wanneer u alle cookies deactiveert. Meer informatie voor het beheren van cookies via uw browser vindt u hier: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Windows Explorer.

Wanneer bepaalde diensten worden geleverd door derden, heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen het traceren van zijn gegevens. Hij kan dit doen door de betreffende informatie in het privacybeleid van de derde partij te raadplegen, de afmeldlink te activeren, als die aanwezig is of contact op te nemen met de leverancier van de dienst.

Niettegenstaande het voorgaande, wijst de verwerkingsverantwoordelijke erop dat de gebruiker ook een beroep kan doen op de website Your Online Choices. Via deze dienst kan de gebruiker zijn traceervoorkeuren voor de meeste advertentietools instellen. We raden u dan ook aan om de richtlijnen op deze website te gebruiken als aanvulling op de informatie in dit document.

Aangezien de plaatsing van cookies en andere traceersystemen voor het opsporen van gegevens door derden via de diensten die worden aangeboden op deze website niet technisch kan worden gecontroleerd door de verwerkingsverantwoordelijke, moet elke specifieke verwijzing naar cookies en traceersystemen voor het opsporen van gegevens die worden geïnstalleerd door derden als indicatief worden beschouwd. Gelieve voor meer informatie het privacybeleid te raadplegen van de externe diensten die worden vermeld in dit document.

Het is bijzonder moeilijk om technologieën op basis van cookies te identificeren en deze technologieën zijn vaak nauw verbonden met de werking van het internet. We raden de gebruiker dan ook aan om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke voor meer informatie over het algemene gebruik van cookies en het mogelijke gebruik ervan door derden via deze website.

10. Verwerkingsverantwoordelijke

Karott’ nv

Waterloosesteenweg 1336
1180 Ukkel
België

BE0891.321.419

E-mailadres verwerkingsverantwoordelijke: info@karott.be